Photos of the OK Hostal Ibiza, San Antonio.

About the hotel